Algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden 2023 – 2024

Inschrijving:

Voor elke cursus van De Stut kunt u zich inschrijven met een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier of door online in te schrijven.
Voor ieder cursusjaar moet u zich opnieuw inschrijven.

Voor iedere cursus moet apart een inschrijfformulier worden ingevuld.
Door middel van een volledig ingevuld én ondertekend inschrijfformulier verbindt u zich voor deelname aan de gehele cursus.
U kunt dit formulier sturen naar: De Stut, Maasstraat 3, 1966 VN Heemskerk of inleveren aan de balie van De Stut.
Als er teveel inschrijvingen zijn voor een bepaalde cursus dan wordt u op de wachtlijst geplaatst, hiervan ontvangt u bericht.

Betaling:
Het inschrijfformulier is tevens een éénmalige machtiging voor het incasseren van het verschuldigde cursusgeld van uw bankrekening.
Het verschuldigde cursusbedrag wordt bij de start van de cursus van uw rekening afgeschreven.
Eventuele materiaalkosten zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen.
Als de cursus onverhoopt niet doorgaat dan wordt u daarover bericht en worden er geen kosten afgeschreven.

Kortingsregeling:
De Stut kent geen kortingsregeling.

Annuleren:
U kunt zich tot 14 dagen voor aanvang van de cursus schriftelijk of via email (cursusadmin@destut.nl) afmelden. Daarna is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk. Bij onvoldoende deelname gaat de cursus niet door. Hiervan ontvangt u bericht.

Aansprakelijkheid:
Deelname aan een activiteit of cursus geschiedt voor eigen risico. De Stut is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

  1. Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, waaronder een ontoereikende gezondheid of conditie, onjuist handelen of het negeren van aanwijzingen en/of instructies.
  2. Overige omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van De Stut en die krachtens de wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet aan De Stut kunnen worden toegerekend.

Als zich bij de uitvoering van een activiteit of cursus een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van De Stut leidt, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door De Stut afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerdert met het eigen risico dat De Stut onder die aansprakelijkheidsverzekering draagt.

De Stut is niet aansprakelijk voor schade aan en verlies van uw eigendommen.